องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

องค์ประกอบคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ

 1. นายธเรศ ศรีสถิตย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม) (ประธาน)
 2. รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (อนุกรรมการ)
 3. ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ (อนุกรรมการ)
 4. ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการ)
 5. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อนุกรรมการ)
 6. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง (อนุกรรมการ)
 7. ผู้แทนกรมอนามัย (อนุกรรมการ)
 8. ผู้แทนสำนักงบประมาณ (อนุกรรมการ)
 9. ผู้แทนกรมโรงงานเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ (อนุกรรมการ)
 10. นายสุธา ขาวเธียร (อนุกรรมการ)
 11. นายชาติ เจียมไชยศรี (อนุกรรมการ)
 12. นายจินต์ อโณทัย (อนุกรรมการ)
 13. นางสาวนงรัตน์ อิสโร (อนุกรรมการ)
 14. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและเลขานุการ)
 15. เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณาความเหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ การเงิน การคุ้มทุน และการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการมลพิษ รวมทั้ง เสนอข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
 2. จัดทำข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนโครงการด้านการจัดการมลพิษ
 3. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม