องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

 1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธาน) นายวิจารย์ สิมาฉายา
 2. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรรมการ) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
 3. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กรรมการ) นายทศพร ศิริสัมพันธ์
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (กรรมการ) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
 5. อธิบดีกรมการปกครอง (กรรมการ) ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต
 6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง (กรรมการ) นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
 7. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรรมการ) นายมณฑล สุดประเสริฐ
 8. อธิบดีกรมโรงงานเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ (กรรมการ) นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
 9. อธิบดีกรมเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กรรมการ) นายวิษณุ ทับเที่ยง
 10. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (กรรมการ) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
 11. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรรมการ) นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
 12. นายสุรพล ดวงแข (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 13. นางประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 14. นายโยธิน มูลกำบิล (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 15. นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 16. นายชาติ เจียมไชยศรี  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)
 17. เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรรมการและเลขานุการ) นางรวีวรรณ ภูริเดช

อำนาจหน้าที่

(ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535)

 1. พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา 23
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการขอจัดสรรหรือขอกู้ยืมเงินกองทุน
 3. กำหนดระเบียบที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงานของผู้จัดการกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30 ตลอดจนวิธีการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน กรมบัญชีกลาง และผู้จัดการกองทุน ตามมาตรา 29 และมาตรา 30
 4. วางระเบียบการรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุน
 5. กำหนดระยะเวลาการชำระเงินที่กู้ยืมจากกองทุนตามมาตรา 23(2) หรือ(3) รวมทั้ง อัตราดอกเบี้ยและหลักประกันตามความจำเป็นและเหมาะสม
 6. กำหนดอัตราส่วนและหลักเกณฑ์สำหรับการหักเงินค่าบริการและค่าปรับส่งเข้าเงินกองทุนตามมาตรา 93
 7. จัดทำรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนด
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ การกำหนดตามระเบียบ (2) (3) หรือ (4) และการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) หรือ (5) ของคณะกรรมการกองทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ