จัดบูทนิทรรศการเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2562

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นผู้จัดเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ โตวิจักรชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน และ นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ โดยมี ผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานดังกล่าว จำนวน 300 คน

โดยทุกๆ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 สผ. ได้จัดเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ ภายใต้หัวข้อ “Wetlands and Climate Chang” (พื้นชุ่มน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เพื่อเผยแพร่คุณค่า และความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนในระดับประเทศ

ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “รักษ์โลก รักษ์น้ำ ลดโลกร้อน” ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำในการเก็บกักคาร์บอนทั้งในต้นไม้ และในดิน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นสามารถเก็บกักคาร์บอนได้ถึง 50 ตันต่อไร่ โดยเฉพาะป่าพรุที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลานั้นสามารถเก็บกักคาร์บอนได้มากที่สุด มากกว่าป่าชนิดอื่นหลายเท่าตัว ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักคาร์บอนขนาดใหญ่ให้กับโลกของเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้อุณภูมิของโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพื้นที่ชุ่มน้ำไปทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบอื่นๆ ทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำลดลง และระบเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ิเวศถูกทำลาย คาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ในพื้นที่ชุ่มน้ำ ถูกปลดปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มีส่วนทำให้อุณหภูมิของโลกสูงเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์ ประกอบกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ทำให้ไม่มีแหล่งดูดซับและเก็บกักคาร์บอนเหล่านี้เอาไว้ โลกของเคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์จึงต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรง อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ไฟป่า และพายุต่างๆ ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สิน และชีวิตของมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น เคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์จึงควรหันมาให้ความสำคัญและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามสามารถที่เคล็ดลับเกมยิงปลา | เล่นเกมออนไลน์ฟรี | Fishing Master เกมยิงปลาบนมือถือ | เกมยิงปลาฟรี | เกมยิงปลาสุดมันส์จะช่วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าชายเลน การดูแลรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ให้ถูกบุกรุก การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่เยาวชนให้เห็นคุณค่าและเกิดความหวงแหน เพราะการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำไม่เพียงได้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเท่านั้น แต่พื้นที่ชุ่มน้ำยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร เป็นพื้นที่กันชนในแนวปะทะทั้งลมและคลื่น ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนเป็นพื้นที่นันทนาการ การท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีสโลแกนที่ว่า….

“ปลูกป่าชายเลนก็เท่ากับปลูกความมั่นคงของประเทศ”

Updated: กุมภาพันธ์ 4, 2019 — 11:02 am